• -05-18
 • -05-18
 • -05-18 2216
 • -05-18
 • -05-18
 • -05-18 2218
 • -05-18
 • -05-18 2219
 • -05-18
 • -05-18 2220
 • -05-18
 • -05-18
Nézsa cimer

Közérdekű adatok

Adóügy

Az Adóügyi Csoport elérhetősége

2618 Nézsa, Park u. 1.
Telefon: 06 35 380 917
Fax: 06 35 530 041

Ügyfélfogadás

Hétfő: 8.00 - 16.00 óráig
Kedd: nincs ügyfélfogadás
Szerda: 8.00 - 16.00 óráig
Csütörtök: nincs ügyfélfogadás
Péntek 8.00 -14.00 óráig

Nézsa Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának adószámlái:

63600502-15008169     Nézsa Községi Önkormányzat Folyószámla     
63600502-15008671     Nézsa Községi Önkormányzat Szociális Földprogram
63600502-15008729     Nézsa Községi Önkormányzat Idegenforgalmi adó
63600502-15008736     Nézsa Kozségi Önkormányzat Maganszemelyek Kommunális adója
63600502-15008743     Nézsa Községi Önkormányzat Iparűzési adó
63600502-15008750     Nézsa Községi Önkormányzat Gépjárműadó
63600502-15008767     Nézsa Községi Önkormanyzat Bírságok
63600502-15008774     Nézsa Községi Önkormányzat Késedelmi poótlékok
63600502-15008781     Nézsa Községi Önkormányzat Idegen bevételek
63600502-15008798     Nézsa Községi Önkormányzat Egyeb  Elkülönített
63600502-15008808     Nézsa Községi Önkormányzat Közfoglalkoztatás

Iparűzési adó ügyintézés

Hatáskörrel rendelkezik: jegyző
Átruházott hatáskör esetén ténylegesen eljár: adóügyi előadóő

Az eljárás jogi alapja

 • A helyi adókról szóló 1990. évi C. tv.
 • Az adózás rendjéről szóló többször módosított 2003. évi XCII. tv.,
 • Nézsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének ../..... (......) számú, a helyi adókról szóló rendelete

Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett vállalkozási tevékenység.

 • állandó jellegű az iparűzési tevékenység, ha a vállalkozás az önkormányzat illetékességi területén székhellyel, telephellyel rendelkezik, függetlenül attól, hogy tevékenységét részben vagy egészben székhelyén (telephelyén) kívül folytatja.
 • ideiglenes jellegű az iparűzési tevékenység, ha az önkormányzat illetékességi területén az ott székhellyel, telephellyel nem rendelkező vállalkozó: építőipari, valamint a nyomvonalas létesítményen végzett kivitelezési és fenntartási munkát, továbbá ezekkel kapcsolatban szerelési, szervezési, lebonyolító, szaktanácsadó, felügyeleti tevékenységet végez, illetőleg természeti erőforrást tár fel vagy kutat, feltéve, hogy a folyamatosan vagy megszakításokkal végzett tevékenység időtartama adóéven belül a 30 napot meghaladja, de nem éri el a 181 napot. Ha a tevékenység időtartama a 180 napot meghaladja, akkor a tevékenység végzésének helye telephelynek minősül.

Az adókötelezettség az iparűzési tevékenység megkezdésének napjával keletkezik és a tevékenység megszüntetésének napjával szűnik meg.

Bejelentkezés helyi iparűzési adó hatálya alá

Szükséges nyomtatvány:

 • Bejelentkezés helyi iparűzési adó alá (a letölthető dokumentumok között megtalálható a nyomtatvány)

A benyújtás határideje:

 • Állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén a tevékenység megkezdésétől számított 15 napon belül
 • Ideiglenes jellegű iparűzési tevékenység esetén a tevékenység megkezdésével egyidejűleg

Változásbejelentés

A benyújtás határideje:

 • a változást követő 15 napon belül

Szükséges nyomtatvány:

 • a letölthető dokumentumok között megtalálható „Bejelentkezés helyi iparűzési adó alá, változásbejelentés" nyomtatványon

Adóbevallás benyújtása

Szükséges nyomtatványok:

 • Helyi iparűzési adóbevallás állandó jellegű iparűzési tevékenység adókötelezettségéről
 • Bevallás ideiglenes jelleggel végzett helyi iparűzési tevékenységről

A benyújtás határideje:

 • Állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén az adóévet követő év május 31.
 • Naptári évtől eltérő üzleti év esetén az adóév utolsó napját követő 150. nap
 • Ideiglenes jellegű iparűzési tevékenység esetén a tevékenység befejezésével egyidejűleg

Az adó mértéke:

 • 1. Állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén az adóalap 2 %-a
 • 2. Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adóátalány naptári naponként 5.000 Ft

Adómentesség

 • a mezőgazdasági őstermelői igazolvánnyal rendelkező magánszemély évi 600.000 Ft bevételig mentes a helyi iparűzési adó alól.
 • Mentesek a helyi adókról szóló 1990. évi C. tv. 3.§ (2) bekezdésében felsorolt adóalanyok.

Az adó megfizetése

Befizetési határidők:

 • Március 15.: I. félévi helyi iparűzési adó-előleg megfizetése
 • Szeptember 15.: II. félévi helyi iparűzési adó-előleg megfizetése
 • Május 31.: A megfizetett adóelőleg és az adóévre megállapított tényleges adó különbözetének megfizetése
 • December 20.: A társasági adóelőlegnek az adóévi várható fizetendő adó összegére történő kiegészítésére kötelezett vállalkozónak az iparűzési adóelőleget a várható éves fizetendő adó összegére az adóév december 20. napjáig kell kiegészítenie.

Az adó megfizetését Nézsa Község Önkormányzat 11741031 - 15451660 - 03540000 számú helyi iparűzési adóbeszedési számlájára kell teljesíteni.

Kapcsolódó nyomtatványok:

 • Bejelentkezés helyi iparűzési adó alá, változásbejelentés letöltés
 • Helyi iparűzési adóbevallás 2008 letöltés
 • Helyi iparűzési adóbevallás kitöltési útmutató 2008 letöltés
 • A-G betétlapok helyi iparűzési adóbevalláshoz letöltés
 • Ideiglenes tevékenység bevallása letöltés

Magánszemélyek kommunális adója ügyintézés

Hatáskörrel rendelkezik: jegyző
Átruházott hatáskör esetén ténylegesen eljáró szerv: adóügyi előadó

Az eljárás jogi alapja:

 • A helyi adókról szóló 1990.évi C. tv.
 • Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. tv.
 • Nézsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének ../..... (.......) számú, helyi adókról szóló rendelete

Adókötelezettség:

Kommunális adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt, aki a naptári év első napján az Önkormányzat illetékességi területén:

 • Az építmény (lakás, nem lakás céljára szolgáló és nem ideiglenes jellegű épület) tulajdonosa.
 • Ha az építményt az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jog terheli, a tulajdonos és vagyoni értékű jog (kezelői jog, tartós földhasználat, haszonélvezet, használati jog, földhasználat) gyakorlására jogosult személy - megállapodás hiányában
  - a vagyoni értékű jog jogosultja az adó alanya.
 • A telek (az Önkormányzat illetékességi területén lévő beépítetlen belterületi földrészlet) tulajdonosa.
 • Ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyonértékű jog esetén az előző pont bekezdésben foglaltak az irányadók.
 • Több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányaduk arányában adóalanyok.
 • Az a magánszemély aki az Önkormányzat illetékességi területén nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérleti jogával rendelkezik. (Önkormányzat, BM. Erdészet, stb.)

A bevallás benyújtása:

 • Az adó alanyának az adókötelezettség keletkezését, változását követő 15 napon belül adóbevallást kell tennie.

Az adó évi mértéke:

 • Az adó mértéke külön önálló helyrajzi számon bejegyzett adótárgyanként illetőleg lakásbérleti jogonként évi 3.200 Ft.

Az adó megfizetése:

 • Az adót félévenként két egyenlő részletben:
 • március 15-ig
 • szeptember 15-ig kell megfizetni.

Az adót Nézsa Község Önkormányzat 11741031 - 15451660 - 02820000 számú magánszemélyek kommunális adó beszedési számlájára kell teljesíteni.

Kapcsolódó nyomtatványok:

 • Bevallás magánszemélyek kommunális adójának megállapításához letöltés
 • Megállapodás adóval kapcsolatos kötelezettségekről és jogokról letöltés
 • Bejelentés ingatlan értékesítéséről letöltés
 • Bejelentés elhalálozásról letöltés

 

Gépjárműadó ügyintézés

Hatáskörrel rendelkezik: jegyző
Átruházott hatáskör esetén ténylegesen eljáró szerv: adóügyi előadó

Az eljárás jogi alapja:

 • A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény

Adókötelezettség:

 • Az adókötelezettség a gépjármű forgalomba helyezését követő hónap 1. napján kezdődik.
 • Ha az állandó rendszámtáblával, valamint a „V” betűjelű ideiglenes rendszámtáblával ellátott gépjármű utáni adókötelezettség nem áll fenn a teljes adóévben, akkor az évi adótételnek az adókötelezettség fennállásának hónapjaira eső időarányos részét kell megfizetni.
 • Az adókötelezettség az „E” és „P” betűjelű ideiglenes rendszámtáblával ellátott gépjármű esetén a rendszámtábla kiadásakor keletkezik.

Az adó alanya:

 • Az adó alanya az a személy vagy szervezet, aki/amely a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény alapján vezetett járműnyilvántartásban (a továbbiakban: hatósági nyilvántartás) az év első napján üzemben tartóként, ennek hiányában tulajdonosként) szerepel.
 • Amennyiben a hatósági nyilvántartás szerint egy gépjárműnek több tulajdonosa vagy több üzemben tartója van, akkor közülük az adó alanya az, akinek/amelynek a nevére a forgalmi engedélyt kiállították.
 • Év közben újonnan vagy újra forgalomba helyezett gépjármű utáni adó alanya az, aki/amely a forgalomba helyezés hónapjának utolsó napján a hatósági nyilvántartásban tulajdonosként szerepel.
 • Az adóalany halálát, illetve megszűnését követő év 1. napjától - feltéve, hogy a hatósági nyilvántartásban ekkor még mindig az elhunyt személy vagy a megszűnt szervezet szerepel tulajdonosként - azt a személyt kell az adó alanyának tekinteni, akit/amelyet a halálesetet vagy megszűnést követően a hatósági nyilvántartásba elsőként tulajdonosként bejegyeztek.
 • Amennyiben a gépjármű tulajdonjogában bekövetkezett változást a korábbi tulajdonos (átruházó) a külön jogszabályban meghatározott módon bejelentette, akkor a bejelentési kötelezettség megnyíltát (szerződés megkötésének időpontját) követő év első napjától nem minősül adóalanynak. Ettől az időponttól kezdve a korábbi tulajdonostól tulajdonjogot szerző felet kell az adó alanyának tekinteni, kivéve ha ettől az időponttól a hatósági nyilvántartásban harmadik személy szerepel tulajdonosként.
 • Gépjármű tulajdon átruházása esetén, ha a tulajdonátszállással érintett felek egyike sem tesz eleget a külön jogszabály által meghatározott bejelentési kötelezettségének, akkor a tulajdonátszállás bejelentése évének utolsó napjáig a korábbi tulajdonos az adó alanya.
 • Az adó alanya az „E” és „P” betűjelű ideiglenes rendszámtáblával ellátott gépjármű esetén az, akinek/amelynek a nevére a rendszámtáblát az eljáró hatóság kiadta.

Az adókötelezettség változása:

Az adózót bejelentési kötelezettség terheli:

 • amennyiben a tulajdonában álló gépjármű után adómentesség illeti meg,
 • amennyiben a gépjárművét eltulajdonították.

A bejelentést a változást követő 15 napon belül kell megtennie.

Az adó alapja:

 • személyszállító gépjármű - ide nem értve az autóbuszt - hatósági nyilvántartásban feltüntetett teljesítménye, kilowattban kifejezve. Ha a hatósági nyilvántartásban a személyszállító gépjármű teljesítménye csak lóerőben van feltüntetve, akkor a lóerőben kifejezett teljesítményt 1,36-tal kell osztani, s az eredményt a kerekítés általános szabályai szerint egész számra kell kerekíteni. Ha a hatósági nyilvántartás a személyszállító gépjármű teljesítményét nem tartalmazza, akkor az adóhatóság a személyszállító gépjármű azonosító adataival megkeresi a területileg illetékes közlekedési felügyeletet a személyszállító gépjármű teljesítménye közlése végett. Ez esetben ezt az adatot kell a személyszállító gépjármű adóalapjának tekinteni.
 • autóbusz, a nyergesvontató, a lakókocsi, lakópótkocsi hatósági nyilvántartásban feltüntetett saját tömege (önsúlya).
 • tehergépjármű hatósági nyilvántartásban feltüntetett saját tömege (önsúlya) növelve a terhelhetősége (raksúlya) 50%-ával.

Az adó mértéke:

Személyszállító gépjárműveknél:

 • az adóalap után a gépjármű gyártási évében és az azt követő 3 naptári évben 300 Ft/ kilowatt
 • gyártási évet követő 4-7 naptári évben 260 Ft/kilowatt
 • gyártási évet követő 8-11 naptári évben 200 Ft/kilowatt
 • gyártási évet követő 12-15 naptári évben 160Ft/kilowatt
 • gyártási évet követő 16 naptári évben és az azt követő naptári években 120 Ft/ kilowatt

Autóbusz, a nyergesvontató, a lakókocsi, lakópótkocsi esetében:

 • - az adóalap minden megkezdett 100 kilogrammja után 1200 Ft

Az „E” betűjelű ideiglenes rendszámtáblával ellátott személyszállító gépjármű után:

 • 8 000 Ft

Az „E” betűjelű ideiglenes rendszámtáblával ellátott tehergépjármű után:

 • 40 000 Ft

A „P” betűjelű ideiglenes rendszámtábla kiadása esetén:

 • 20 000 Ft

A gépjármű állandó rendszámtáblával való ellátását követő hónap 1. napjától az adófizetési kötelezettségre az általános szabályok az irányadók. Amennyiben a hatósági nyilvántartás szerint állandó rendszámmal ellátott gépjárműre „E” betűjelű ideiglenes rendszámtáblát adnak ki, ez után nem kell az e bekezdés szerinti adót megfizetni.

Adómentesség

1991. évi LXXXII. törvény 5.§-a alapján mentes az adó alól:

 • a költségvetési szerv,
 • a társadalmi szervezet, az alapítvány a tulajdonában lévő gépjármű után, feltéve, ha a tárgyévet megelőző évben társasági adófizetési kötelezettsége nem keletkezett,
 • a helyi és a helyközi tömegközlekedést lebonyolító gépjármű,
 • az autóbusz, ha az adóalany a tárgyévet megelőző évben elért számviteli törvény szerinti nettó árbevételének legalább 75%-a helyi és helyközi menetrendszerinti közúti tömegközlekedés folytatásából származott. A feltétel teljesüléséről az adóalanynak nyilatkoznia kell,
 • az egyház tulajdonában lévő gépjármű,
 • a létesítményi tűzoltóságot fenntartó gazdasági szervezetek azon tűzoltó szerkocsinak minősülő gépjárművei, melyek riasztás esetén részt vesznek a tűz elleni védekezésben, illetve a műszaki mentésben,
 • a súlyos mozgáskorlátozott személy, a súlyos mozgáskorlátozott kiskorú, a cselekvőképességet korlátozó (kizáró) gondnokság alatt álló súlyos mozgáskorlátozott nagykorú személyt rendszeresen szállító, vele közös háztartásban élő szülő - ideértve a nevelő-, mostoha- vagy örökbefogadó szülőt is - a tulajdonában lévő egy darab, 100 kW teljesítményt el nem érő személygépkocsi után, ide nem értve a személytaxiként üzemelő személygépkocsit. Ha a mentességre jogosult adóalany adóalanyisága és adókötelezettsége az adóévben több személygépkocsi után is fennáll, akkor a mentesség kizárólag egy, a legkisebb teljesítményű személygépkocsi után jár
 • az a gépjármű, amelynek adómentességét nemzetközi egyezmény vagy viszonosság biztosítja. A viszonosság tekintetében az adópolitikáért felelős miniszter állásfoglalása az irányadó,
 • az Észak-atlanti Szerződés Szervezete, továbbá az Észak-atlanti Szerződés tagállamainak és az 1995. évi LXVII. törvényben kihirdetett Békepartnerség más résztvevő államainak Magyarországon tartózkodó fegyveres erői - ideértve a fegyveres erők alkalmazásában álló nem magyar állampolgárságú, hivatásos szolgálatban lévő és polgári állományú személyeket is - tulajdonában lévő gépjármű.

Adókedvezmény

 • 20%-os kedvezmény illeti meg azon autóbuszt, tehergépjárművet - a nyergesvontató kivételével, amely után 30%-os kedvezmény jár -, amely a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet (e § alkalmazásában KöHÉM rendelet) 5. számú melléklete II. alpontja szerinti „5”, „6”, „7” vagy „8” környezetvédelmi osztály-jelzéssel (kóddal) ellátott.
 • 30%-os kedvezmény illeti meg azon autóbuszt, tehergépjárművet - a nyergesvontató kivételével, amely után 50%-os kedvezmény jár -, amely a KöHÉM rendelet 5. számú melléklete II. alpontja szerint legalább „9”, „10”, „11”, „12” környezetvédelmi osztály-jelzéssel (kóddal) ellátott.

Az adó megfizetése

 • Az adót félévenként két egyenlő részletben:
 • március 15-ig
 • szeptember 15-ig kell megfizetni.
 • Évközben adókötelessé váló gépjármű esetében az adó összegét az Adóügyi Csoport által megküldött határozatban foglaltak szerint kell teljesíteni.
 • Az adót Nézsa KÖzségÖnkormányzat 11741031 - 15451660 - 08970000 számú gépjárműadó beszedési számlájára kell teljesíteni.

Kapcsolódó nyomtatványok:

 • Kérelem gépjárműadó mentességhez mozgáskorlátozott személy részére letöltés
 • Kérelem gépjárműadó mentesség áthelyezéséhez letöltés
 • Bevallás a gépjárműadóról letöltés

 

Adó- és értékbizonyítvány

Hatáskörrel rendelkezik: jegyző
Átruházott hatáskör esetén ténylegesen eljáró szerv: adóügyi csoportvezető

Az eljárás jogi alapjai:

 • Az adózás rendjéről szóló többször módosított 2003. évi XCII. tv.
 • A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv.
 • Az illetékekről szóló többször módosított 1990. évi XCIII. tv. 101. §; és mellékletének XIX. fejezete
 • Adó- és értékbizonyítvány kiállítására ügyfél kérelmére (illetékköteles) vagy hatóság megkeresésére (illetékmentes), külön jogszabályi rendelkezés alapján van lehetőség az alábbi jogszabályi rendelkezések alapján:
 • a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. tv. 140. § (1) bekezdése,
 • a hagyatéki eljárásról szóló 6/1958. (VII.4.) IM rendelet 14. § (1) bekezdése,
 • a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 153. § (1) bekezdés b) pontja,
 • a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I.31.) Korm. rendelet 5. § (3) bekezdése

Az ügyintézés határideje: 8 nap

Adó és értékbizonyítvány az alábbi ügytípusokban adható ki:

 • Pályázathoz
  Hitelfelvételhez
  Hagyatéki eljáráshoz
  Gyámhatósági ügyekhez
  Bírósági végrehajtói ügyekhez

Szükséges iratok:

 • kérelem adó-és értékbizonyítványhoz
  az értékelni kért ingatlan 3 hónapnál nem régebbi tulajdoni lap másolata
  az ügylet tárgyát képező adás-vételi szerződés másolata

Illeték mértéke:

 • Az adó- és értékbizonyítvány kiállítása iránti eljárás 4000 forint illeték alá esik. Ha egy beadványban több ingatlanra vonatkozó adó- és értékbizonyítványt kérnek, az illetéket ezek számától függően, külön-külön kell megfizetni.

Illeték befizetés:

 • Az illetéket Nézsa Község Önkormányzat 11741031 - 15451660 - 03470000 számú illeték beszedési számlájára befizetési csekken, vagy átutalással kell teljesíteni.

Kapcsolódó nyomtatványok:

 • Kérelem Adó- és értékbizonyítvány kiállításához letöltés

 

Adóigazolás (Hatósági bizonyítvány) kiadása

Hatáskörrel rendelkezik: jegyző
Átruházott hatáskör esetén ténylegesen eljáró szerv: adóügyi csoportvezető

Az eljárás jogi alapja:

 • Az adózás rendjéről szóló többször módosított 2003. évi XCII. tv.
 • A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv.
 • Az illetékekről szóló többször módosított 1990. évi XCIII. tv. mellékletének XXI. számú fejezete.

Ügyintézési folyamat:

1. Kérelem benyújtása
2. Illeték befizetése
3. Adóigazolás (Hatósági bizonyítvány) kiadása

Adóigazolás illetékének mértéke:

 • egy példány esetén 2.000 Ft,
 • további példányok esetén 600 Ft/darab.

Az ügyintézés határideje: 8 nap.

Adóigazolás adható ki pl.:

 • Pályázathoz
 • Hiteligényléshez
 • Fuvarozási engedélyhez
 • Nemzeti Közlekedési Hatóságnál történő felhasználáshoz
 • Közbeszerzési eljáráshoz, stb.

Szükséges iratok:

 • Kérelem
 • Meghatalmazás (amennyiben nem személyesen jár el az ügyfél)
 • Az eljárási illeték befizetését igazoló bizonylat

Illeték befizetés:

 • Az illetéket Nézsa Község Önkormányzat 11741031 - 15451660 - 03470000 számú eljárási illeték beszedési számlájára befizetési csekken, vagy átutalással kell teljesíteni.

Kapcsolódó nyomtatványok:

 • Kérelem hatósági bizonyítvány kiállításához letöltésFolyószámla ügyintézés

Hatáskörrel rendelkezik: jegyző
Átruházott hatáskör esetén ténylegesen eljáró szerv: adóügyi csoportvezető

Az eljárás jogi alapja:

 • Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. tv.
 • Az adóhatóság minden év október 31-ig az adózók adószámlájának egyenlegéről, a késedelmes befizetés miatt felszámított késedelmi pótlékról, valamint a túlfizetés összegéről az adózók részére értesítést küld.

Tartozatlan túlfizetés esetén az adózó nyilatkozatban rendelkezhet:

 • a túlfizetés visszautalásáról
  egyéb köztartozásra való átvezetéséről

Az adóhatóság a túlfizetést csak akkor térítheti vissza, ha a befizetőnek nincs adók módjára behajtandó köztartozása!

Kapcsolódó nyomtatványok:

 • Nyilatkozat túlfizetés rendezésére letöltés
Ez a weboldal cookie-kat használ. A weboldal használatával Ön beleegyezik a cookie-k használatába.